Dokument o stajalištu BioNET-a, s primarnim fokusom na Strategiju biološke raznolikosti EU-a 2020, pomaže zemljama Jugoistočne Evrope da postignu očuvanje biološke raznolikosti kao dio procesa pristupanja EU.

Jugoistočna Europa (SEE) obavezala se na očuvanje biološke raznolikosti kao dio procesa pristupanja EU, a većim dijelom je potpisala Konvenciju o biološkoj raznolikosti (CBD). „Skup zadataka u međunarodnom okviru pokazuje se izazovnim za provedbu. Organizacije civilnog društva su sposobne i voljne igrati značajniju ulogu u očuvanju biološke raznolikosti, kao i u raspravama i odlukama o biološkoj raznolikosti u Jugoistočnoj Europi”, navodi BioNET.

Primarni fokus članova BioNET-a je na Strategiji za biološku raznolikost EU-a 2020, koja nudi dobar okvir za djelovanje usmjereno na zaštitu vrsta, staništa, ekosistema i usluga koje pružaju “izvan granica EU-a” i post-razdoblje koje je pred nama. Proces je obuhvatao izradu dokumenta i komentarisanje svakog od 14 članova, što je završeno konačnim usvajanjem u okviru mreže.

“Dokument o stajalištu služi kao vodič za pregovore i uspostavljanje saradnje s vladama u regiji i u kontekstu međunarodne razvojne saradnje”, navodi BioNET.

Milka Gvozdenović, viša savjetnica Mladih istraživača Srbije (MIS), rekla je da dokument o stajalištu BioNET-a odražava mišljenja i potrebe Organizacija civilnog društva vezanih za strateško planiranje zaštite biološke raznolikosti i brojne pritiske na prirodnu baštinu. 

„Ključne poruke su: potreba za boljom saradnjom – između zemalja, između OCD-ova i institucija, između različitih sektora; i vladavina zakona u očuvanju biološke raznolikosti – to jest, politička volja i odgovornost vlade u zaštiti biološke raznolikosti, pravilan razvoj i provedba zakona o zaštiti biološke raznolikosti i pristup pravdi ”, navela je.

“Tokom izrade dokumenta o stajalištu postalo je očito da su problemi u zaštiti prirode i očuvanju biološke raznolikosti zajednički za sve zemlje BioNET-a”, napomenuo je Gvozdenović.

Inicijacija ideje rezultat je zajedničke radionice planiranja održane u februaru 2019. godine u Crnoj Gori, gdje su se tri člana BioNET-a dobrovoljno javila da upravljaju tim postupkom. Ove OCD su: Mladi istraživači Srbije, Društvo za zaštitu i očuvanje prirodnog okoliša u Albaniji (PPNEA) i Sunce – Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj.

“BioNET pozdravlja otvoreni dijalog između vlada, organizacija civilnog društva i privatnog sektora o očuvanju biološke raznolikosti kao prvi korak ka uspješnoj saradnji,” prema riječima radne grupe.Predviđeno je da se dokument o stajalištu predstavi donositeljima odluka kako bi im se skrenula pažnja na ove teme. Pored toga, predviđeno je da članovima BioNET-a služi u planiranju daljnjih akcija u regiji Zapadnog Balkana.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.