Strategija zaštite životne sredine Republike Srbije za period od 2024. do 2033. godine – Zelena agenda za Srbiju bi trebalo da usmerava mere i aktivnosti u pravcu Zelene agende, održivog razvoja, zaštite prirodnih resursa i smanjenja zagađenja i unapređenja kvaliteta života svih građana.

Nakon gotovo godinu dana dinamičnog i konstruktivnog angažmana 150 članova Radne grupe za izradu Strategije životne sredine, četiri sastanka Radne grupe, tri konsultativna sastanka sa civilnim društvom, te brojnih drugih međuinstitucionalnih razgovora i konsultacija, Radna grupa se sastala peti put,  21. decembra 2023. godine, da zajednički prođe nacrt Strategije, radne verzije Akcionog plana po stubovima, kao i okvir troškova i izvora finansiranja Strategije.

Sa usaglašavanjima i razmatranjem komentara i doprinosa kako radne grupe, tako i šireg civilnog društva i drugih aktera nastaviti tokom januara 2024. godine.

Mladi istraživači Srbije, kao i brojne druge organizacije civilnog društva, su kroz radnu grupu i konsultacije pokušali da doprinesu unapređenju ovog dokumenta, posebno u delu koji se odnosi na biodiverzitet i prirodu.

Rad na dokumentu se nastavlja, kao i nada civilnog društva da će ovo biti dobro napravljena i zaista KROVNA strategija, koju će koristiti svi sektori.

Strategija je dostupna na ovom LINKU.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.