Stav BioNET-a o post-EU Strategiji biološke raznolikosti 2020 predstavljen je na 4. redovnom sastanku Radne grupe za biološku raznolikost Jugoistočne Europe, održanom u novembru 2019. godine u Tirani, Albanija.

Radna grupa za biološku raznolikost (BD TF) međuvladino je tehničko i savjetodavno tijelo Regionalne radne grupe za okoliš koje koordinira regionalne aktivnosti, olakšava provedbu Strategije za Jugoistočnu Europu (SEE) 2020 i stvara okvir za učinkovitiju provedbu politika biološke raznolikosti u okviru pristupanja Evropskoj uniji. Više informacija o BDTF-u je dostupno ovdje.

Kako bi uspostavila i održavala bliska razmjena informacija i saradnja s vladinim strukturama, nudeći svoju stručnost i savjetodavne usluge, BioNET se prijavio za članstvo u BD TF tokom 2019. godine. Pristup je službeno odobren u februaru 2020. godine i od tada BioNET aktivno učestvuje u radu BD TF.

Ono što je najvažnije, BioNET je dao svoj doprinos tokom konsultacija u vezi sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan, održanih među članovima BDTF SEE, predstavnicima Vijeća za regionalnu saradnju i Evropske komisije.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.